Jakie szanse stwarzają założenia regulacji przygotowane przez MRiT w kontekście linii bezpośredniej?

Założenia regulacji przygotowywane przez MRiT stwarzają szansę na wprowadzenia większej elastyczności w kwestii budowy i korzystania z linii bezpośredniej. Warto m.in. zwrócić uwagę na to, że obowiązek uzyskania zgody Prezesa URE byłby wyłączony w przypadku

  • inii bezpośredniej za pomocą której energia elektryczna jest dostarczana z instalacji OZE
  • linii bezpośredniej, której budowa ma miejsce na nieruchomości, do której podmiot występujący o pozwolenie na budowę̨ linii bezpośredniej posiada tytuł prawny, a linia bezpośrednia zaopatrywać́ będzie wyłącznie instalacje do niego należące lub instalacje podmiotów od niego zależnych,
  • linii bezpośredniej zaopatrującej odbiorców nieprzyłączonych do KSE.

Zgodnie z projektowaną definicją z linii bezpośredniej mogliby korzystać także przedsiębiorcy przyłączeni do KSE. Zakłada się jednak doprecyzowanie, że podłączenie odbiorcy do KSE lub możliwość takiego podłączenia nie mogą być jedynymi przesłankami decyzji odmownej.

Projektowane przez MRiT regulacje stanowią krok w dobrym kierunku i jest szansa, że spotkają się co do zasady z aprobatą przedsiębiorców, zwłaszcza że aktualnie obowiązujące przepisy blokują powstawanie linii bezpośrednich w Polsce, które mają ogromny potencjał wymagający jak najszybszego odblokowania.

Szczególnie w sytuacji dużej niepewności rynkowej i wysokich cen energii przedsiębiorcy powinni mieć możliwość korzystania z bardziej ekonomicznej opcji dostaw przy pomocy linii bezpośredniej. Modele oparte na zużywaniu energii w miejscu jej wytworzenia ubrane w odpowiednie ramy prawne mogą być skutecznym narzędziem przeciwdziałania rozwijającemu się kryzysowi energetycznego.

Korzystne warunki budowania linii bezpośrednich będą mieć również wpływ na rozwój instalacji OZE zaopatrujących zakłady przemysłowe, którym zależy na ograniczeniu szkodliwych emisji i przeprowadzenie swojego zakładu przez transformację energetyczną. Możliwość korzystania z energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE i dostarczanej przy pomocy linii bezpośredniej będzie przyszłością zakładów przemysłowych i wpłynie na strategiczne decyzje przedsiębiorców. Mając na uwadze dzisiejsze wyzwania przemysłu, powinna być do przyszłość dostępna jak najszybciej.

Założenia reformy przepisów dotyczących linii bezpośredniej przygotowane przez MRiT nie stanowią jedynej inicjatywy w tym zakresie. We wrześniu br. została też opublikowana propozycja zmian przedmiotowych przepisów zgodnie z koncepcją Ministerstwa Klimatu Środowiska. Już z resztą w projekcie nowelizacji ustawy - prawo energetycznego UC74 z 30 kwietnia 2021 pojawiły się pierwsze propozycje zmian. Następnie w czerwcu tego roku proponowane zmiany zniknęły z projektu nowelizacji by ostatecznie powrócić do niego w odmienionej formie właśnie we wrześniu. Śledzimy dalszy bieg zarówno koncepcji MRiT jak i MKiŚ z nadzieją, że trwające rozmowy i analizy przyczynią się do poprawy sytuacji polskiego przemysłu.

Chcesz już dzisiaj porozmawiać o tym, jak możesz wziąć wytwarzanie energii we własne ręce? Skontaktuj się z nami!