Etyka i zgodność z prawem

Kierując się swymi wartościami, Dalkia działa zgodnie z prawem, obowiązującymi przepisami i własnymi dobrowolnymi zobowiązaniami.

Polityka etyki i zgodność z prawem

Międzynarodowe zobowiązania grupy Dalkia

Jako część międzynarodowej grupy EDF, Dalkia przestrzega zasad wynikających ze światowego paktu ONZ, tzw. Global Compact.

Dotyczą one:

 • eliminacji wszelkich przejawów łamania praw człowieka,
 • zatrudniania pracowników zgodnie z obowiązującym prawem,
 • wspierania zapobiegawczego podejścia do problemów środowiska naturalnego,
 • przeciwdziałania korupcji we wszystkich jej formach.

Grupa i jej pracownicy zobowiązują się do przestrzegania zasad i praw zapisanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji.

Polityka Dalkii w zakresie etyki i zgodności z przepisami prawa

W 2016 roku, Komitet Wykonawczy grupy EDF przyjął Politykę Etyki i Zgodności grupy EDF, obowiązującą podmioty zależne, w tym grupę Dalkia. Polityka ta obejmuje zasady, które menedżerowie powinni znać, stosować i egzekwować i jest wykładnią dla innych wewnętrznych regulacji Grupy.

Nadrzędnym dokumentem w zakresie etyki jest Deklaracja Etyki Grupy, oparta na wartościach grupy kapitałowej: szacunku, solidarności i odpowiedzialności. Określa ona zasady, którym podlegają na co dzień pracownicy grup EDF i Dalkia. Deklaracja ta została wdrożona we wszystkich podmiotach Dalkii Polska.

W 2018 roku Dalkia Polska przyjęła Kodeks Postępowania Etycznego i Zgodności Grupy Dalkia, który porusza dziewięć następujących zagadnień:

 • zapobieganie ryzyku korupcji,
 • kontrola uczciwości w relacjach biznesowych,
 • nadzór nad prezentami i zaproszeniami,
 • zapobieganie konfliktom interesów,
 • walka z oszustwami i wyłudzeniami,
 • zapobieganie nadużyciom rynkowym,
 • etyka finansowa (zapobieganie ryzyku prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodność z rozporządzeniem EMIR (ang. European Market Infrastructure Regulation) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji,
 • zapobieganie naruszeniom prawa konkurencji,
 • kontrola wymian międzynarodowych i przestrzeganie międzynarodowych sankcji i zgodność z przepisami sektorowymi (przepisy REMIT Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie integralności i transparentności hurtowego rynku energii).

Zasady etycznego biznesu

W trosce o wysokie standardy prowadzenia biznesu, Dalkia stworzyła Zasady etycznego biznesu spółek grupy Dalkia w Polsce i ich partnerów biznesowych.

Dokument przedstawia zobowiązanie spółek Dalkii i oczekiwania wobec ich partnerów biznesowych w zakresie wyznawanych przez nich wartości oraz przestrzegania zasad uczciwości w prowadzonej działalności biznesowej.