Fabien Brémont, dyrektor do spraw międzynarodowych Grupy Dalkia wziął udział w EFNI 2021, Europejskim Forum Nowych Idei, które odbyło się w dniach 20-22 października w Sopocie, gdzie wystąpił podczas panelu Czy jesteśmy gotowi na „Fit for 55?”. 

Założenia zawarte w pakiecie „Fit for 55” mają przyczynić się do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej w 2050 r. Aby zrealizować ten plan, emisja dwutlenku węgla powinna do 2030 roku zostać zredukowana o 55% w porównaniu do roku 1990. Zdaniem Fabiena Brémonta, dyrektora ds. międzynarodowych w Grupie Dalkia, osiągnięcie celów klimatycznych wymaga przygotowania precyzyjnego harmonogramu podejmowania decyzji, a firmy z sektora usług energetycznych posiadają wszelkie kompetencje, aby wesprzeć ten proces.

Jak podkreślił podczas swojego wystąpienia:

– Uważam, że firmy z sektora usług energetycznych mają obecnie do odegrania kluczową rolę. Posiadamy wiedzę, historię i doświadczenie, aby dostarczać rozwiązania w zakresie dekarbonizacji ciepłownictwa i przemysłu. Przykład Francji wyraźnie pokazuje, że dzięki jasnej mapie drogowej w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, wspartej spójną polityką, programami finansowania i odpowiednim terminami na podejmowanie decyzji, można osiągnąć bardzo wymierne efekty.

Polityka klimatyczna przestaje być tematem pobocznym, a staje się jednym z kluczowych elementów wpływających na sytuację gospodarczą, ekonomiczną i społeczną. W swoich założeniach, pakiet „Fit for 55” ma stać się sposobem na zapobiegnięcie głębokiemu kryzysowi gospodarczemu w przyszłości, a także szansą utrzymania globalnej konkurencyjności Europy. W efekcie, jeśli UE zrealizuje swoje plany, europejska gospodarka powinna stać się bardziej konkurencyjna i lepiej reagować na potrzeby zmieniającego się świata.

Dalkia konsekwentnie wykorzystuje swoje doświadczenie we Francji i na całym świecie, zwiększając wykorzystanie odnawialnych i lokalnych źródeł energii oraz zapewniając oszczędności energii, aby prowadzić swoich klientów w kierunku niskoemisyjnego miksu energetycznego i dostarczać im innowacyjne rozwiązania energetyczne. Tylko w 2020 roku, energia pochodząca ze źródeł odnawialnych i z odzysku wyniosła 41,3% w jej miksie energetycznym. Firma umożliwiła swoim klientom zmniejszenie całkowitego zużycia energii
o 6,7 TWh, a dzięki jej działaniom, do atmosfery nie przedostało się 4,1 Mt CO2, co odpowiada wyłączeniu z ruchu ponad 2 mln samochodów.

Jako jeden z liderów transformacji energetycznej w Europie, Dalkia stawia sobie za cel poprawę efektywności energetycznej, istotnej szczególnie z perspektywy klientów przemysłowych, dla których zachowanie konkurencyjności i ciągłości biznesowej jest konieczne, by utrzymać stabilną pozycję na rynku. Firma proponuje kompleksowe usługi, w szczególności dla przemysłu w Europie, przeprowadzając swoich klientów przez proces dekarbonizacji i optymalizacji kosztów produkcji, w sposób bezpieczny i najbardziej efektywny z punktu widzenia klienta.

„Fit for 55” to zbiór propozycji zmian i aktualizacji prawodawstwa UE oraz wprowadzenia nowych inicjatyw mających na celu zapewnienie zgodności polityki UE z celami w zakresie klimatu uzgodnionymi przez Radę i Parlament Europejski. Przewiduje on szereg zmian związanych m.in. z zaostrzeniem istniejącego systemu handlu uprawnieniami do emisji, jego rozszerzeniem na nowe sektory, takie jak budownictwo i transport (w tym morski) czy wprowadzeniem podatku węglowego od importu towarów spoza Unii. Zostaną również zwiększone cele w zakresie energii odnawialnej. Przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu ma służyć nowo utworzony Społeczny Fundusz Klimatyczny, który ma przeciwdziałać wzrostowi kosztów ogrzewania i transportu. Kolejnym ważnym elementem pakietu jest zwiększenie efektywności energetycznej. Długofalowa transformacja energetyczna ma być szansą dla europejskiego biznesu, czyniąc z Unii światowego lidera innowacji w tej dziedzinie.